Ordenanza fiscal, reguladora do imposto sobre actividades económicas.