Ordenanza fiscal, reguladora da taxa por expedición de documentos

Descrición: 

Publicación definitiva BOP Nº 294 de 24-12-1998

Tipo de documento: