Ordenanza fiscal, reguladora da taxa pola licenza de apertura de establecementos

Descrición: 

Publicación definitiva BOP Nº 246 de 28-12-2011

Tipo de documento: