Ordenanza fiscal, reguladora da taxa por ocupación do subsolo, solo e voo da vía pública.

Descrición: 

Publicación definitiva BOP Nº 294 de 24-12-1998

Tipo de documento: