Ordenanzas

Ordenanzas
Acordo Municipal Regulador do Prezo Público pola Prestación do Servizo de Axuda a Domicilio. Ver detalles
Acordo Municipal Regulador dos Prezos Públicos por Actividades Ver detalles
Acordo municipal regulador dos prezos públicos por actividades, servizos culturais, deportivos e análogos. Ver detalles
Ordenanza de cesión de uso de locais a asociacións Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora da licencia pola posesión de animais potencialmente perigosos, do seu rexistro, da sección local do rexistro de animais de compañía e das taxas pola prestación de tales servicios. Ver detalles
Ordenanza fiscal, Reguladora da Corta Forestal e da Taxa por Deposito de Carga e Transporte de Madeira de Corta. Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 13 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora do imposto sobre bens inmobles Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 1 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora da taxa por ocupación do subsolo, solo e voo da vía pública. Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 14 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras. Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora da taxa da rede de sumidoiros Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 10 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora da taxa por recollida de lixo Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 15 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora da taxa pola licenza de apertura de establecementos Ver detalles
Ordenanza reguladora nº 11 Ver detalles
Ordenanza fiscal, reguladora da taxa por utilización do polideportivo municipal. Ver detalles

Pages