Ordenanza fiscal, reguladora da taxa pola licenza de apertura de establecementos