Ordenanza fiscal, reguladora da taxa por expedición de documentos