Ordenanza fiscal, reguladora da taxa por recollida de lixo